Stowarzyszenie KOS (KOnstruktywny Sosnowiec) jest miejscem spotkania i współdziałania osób, mających wolę współpracy na rzecz celów, sformułowanych w statucie. Członkowie stowarzyszenia mają nadzieję konsekwentnie i sukcesywnie realizować wskazane cele, wypełniając w ten sposób potrzebę działania dla dobra wspólnego.

(wyciąg ze statutu:)

Stowarzyszenie ma na celu:

  1. realizację i popieranie wszelkich działań promujących Zagłębie Dąbrowskie;
  2. kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego;
  3. propagowanie i urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  4. propagowanie i urzeczywistnianie idei wolnorynkowych;
  5. odbudowę fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak:
   • wolność jednostki,
   • własność prywatna,
   • poszanowanie prawa,
   • sprawiedliwość,
   • uczciwość,
   • odpowiedzialność,
   • prymat etyki w polityce i życiu społecznym;
  1. podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie;
  2. rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
  3. wspieranie i promocję kultury;
  4. propagowanie idei samorządności wśród społeczeństwa;
  5. promocję ekologii i ochrony środowiska;
  6. promocję kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  7. popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych;
  8. propagowanie współpracy międzynarodowej i poszerzanie wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału, a także informowanie o związanej z tym działalności organizacji międzynarodowych, politycznych i gospodarczych, w szczególności: Unii Europejskiej, Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, Światowej Organizacji Handlu itp.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo;
  2. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym;
  3. organizację imprez, zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji, kongresów, wycieczek, konkursów, festiwali;
  4. prowadzenie działalności wydawniczej;
  5. tworzenie i prowadzenie portali, serwisów, stron internetowych;
  6. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami;
  7. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
  8. organizację wymian międzynarodowych;
  9. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
  10. promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem wolnorynkowego porządku państwa;
  11. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia;
  12. udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia;
  13. udział w kampaniach referendalnych w rozumieniu ustawy o referendum ogólnokrajowym.
  14. udział w wyborach samorządowych