STATUT STOWARZYSZENIA

KONSTRUKTYWNY SOSNOWIEC

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Konstruktywny Sosnowiec (nazwa skrócona to KOS) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Sosnowiec. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecić je podmiotom zewnętrznym.

7. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Stowarzyszenie ma na celu:

a. realizacje i popieranie wszelkich działań promujących Zagłębie Dąbrowskiego;

b. kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego;

c. propagowanie i urzeczywistnianie idei wolnorynkowych;

d. upowszechnianie fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak:

–                                           poszanowanie prawa,

–                                           własność prywatna,

–                                           wolność jednostki,

–                                           sprawiedliwość,

–                                           uczciwość,

–                                           odpowiedzialność,

–                                           prymat etyki w polityce i życiu społecznym,

e. podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie;

f. rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;

g. wspieranie i promocję kultury;

h.  propagowanie idei samorządności wśród społeczeństwa;

i.  promocję ekologii i ochrony środowiska;

j. promocję kultury fizycznej, sportu i turystyki;

k. popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych;

l. propagowanie współpracy międzynarodowej i poszerzanie wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału, a także informowania o związanej z tym działalności organizacji międzynarodowych, politycznych i gospodarczych, w szczególności: Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, Światowej Organizacji Handlu, Unii Europejskiej, itp.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo;

b. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym;

c. organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji, kongresów, wycieczek, konkursów i festiwali;

d. prowadzenie działalności wydawniczej;

e. tworzenie i prowadzeni portali, serwisów, stron internetowych, programów radiowych, telewizyjnych, wizualnych, galerii oraz działalności wystawienniczej;

f. tworzenie kół/sekcji i programów tematycznych;

g. tworzenie programów stypendialnych sportowych, artystycznych i naukowych.

h. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;

i. organizację wymian międzynarodowych;

j. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;

k. promocję, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem wolnorynkowego porządku państwa;

l. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia;

m. udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia;

n. udział w kampaniach referendalnych w rozumieniu ustawy o referendum ogólnokrajowym;

o. udział w wyborach samorządowych;

p. zgłaszanie i rekomendowanie wybitnych twórców i naukowców do nagród i wyróżnień państwowych, ogólnopolskich i zagranicznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków kandydatów, członków wspierających i członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską zawierającą rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia, uiścił wpisowe i odbył półroczny staż kandydacki jako członek kandydat i po jego odbyciu i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

11. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

12. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

13. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać Statut Stowarzyszenia;

b. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

c. stosować się do postanowień i uchwał władz;

d. uiszczać w terminie składki członkowskie;

e. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

14. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

15. Członkowie wspierający, kandydaci i honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, ale nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, a ich głos ma tylko charakter doradczy.

16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

18. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

19. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a. śmierci;

b. wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem;

c. wykluczenia przez Zarząd:

–        z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

–        z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres sześciu ostatnich miesięcy;

–        z  powodu niepłacenia składek za okres sześciu ostatnich miesięcy;

–        na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia;

–        utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

20. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd na ręce członka Zarządu.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

21. W przypadku istnienia nie rozpatrzonych odwołań w czasie trwania Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Członków  rozpatruje je w pierwszym punkcie obrad.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

22. Władzami Stowarzyszenia są:

a.  Walne Zgromadzenie Członków;

b.  Zarząd;

c.  Komisja Rewizyjna.

23. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór, odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

24. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

ROZDZIAŁ V

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

25. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci oraz zaproszeni goście.

26. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

27. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

28. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek złożony do Prezesa przez:

a.  co najmniej 1/2 członków Zarządu lub

b.  komisje Rewizyjną lub

c.  co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

29. Termin i miejsce obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, w przypadku o którym mowa w punkcie 26 a., b., c., powinno się odbyć w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o ile postanowienia statutu nie mówią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym:

a.  w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie;

b.  bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, określonym w wiadomości o zwołaniu Zgromadzenia. Jest on wiążący tylko w przypadku nieuzyskania kworum w pierwszym terminie.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. dokonywanie wyboru prezesa, członków zarządu nie mianowanych przez prezesa oraz członków Komisji Rewizyjnej;

d. udzielanie w głosowaniu tajnym członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f. uchwalanie budżetu stowarzyszenia;

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub  jego władze;

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia;

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

34. Zarząd składa się z 5 do 9 osób w tym Prezesa, co najmniej jednego wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

35. Walne Zgromadzenie Członków określa liczbę członków powoływanego Zarządu oraz wybiera Prezesa i członków Zarządu w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem sekretarza i skarbnika, których mianuje Prezes. Wiceprezesa/ów wybiera zarząd spośród swoich członków.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes ze swojej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy członków Zarządu.

37. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów,decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności – sekretarza.

38. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia;

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c. sporządzanie planów pracy i budżetu;

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

g. przyjmowanie i skreślanie członków.

h. powoływanie kierowników kół/sekcji tematycznych i szefów realizowanych programów.

39. Stowarzyszenie w sprawach bieżących reprezentuje Prezes, lub osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa do określonych czynności z zastrzeżeniem punktów 48 i 49 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

40. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a jej członkowie nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Po ukonstytuowaniu się Komisji wybiera ona ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

42. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

43. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy jej członków.

44. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu.

45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu;

b. składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d. składanie wniosków o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia;

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

46. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. mogą brać udział w każdym posiedzeniu Zarządu stowarzyszenia;

b. mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności

stowarzyszenia;

c. mogą żądać od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

d. nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z

członkami Zarządu, na okoliczność czego kandydat na członka Komisji składa w tej sprawie stosowne oświadczenie;

e. nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej na okoliczność czego kandydat na członka Komisji składa w tej sprawie stosowne oświadczenie;

f. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w ustawie.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich

b. darowizn, spadków, zapisów;

c. dotacji i ofiarności publicznej;

d. z działalności odpłatnej pożytku publicznego;

e. ze zbiórek publicznych;

f. z innych źródeł dopuszczonych przez prawo.

48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Zawarcie umowy, powodującej przekroczenie łącznej wartości zobowiązań powyżej 10.000,- i każdej kolejnej, powodującej zwiększenie tej kwoty wymaga akceptującej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.  Takiej samej uchwały wymaga także zbycie składnika majątku o wartości jednostkowej, przekraczającej 5000,-.

51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w

szczególności w sprawach finansowych i majątkowych wymagany jest łącznie podpis prezesa i skarbnika.

52. Działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna będzie prowadzona na zasadach

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności. Powyżej wskazana zasada obowiązuje odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

53. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

55. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.